Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Gyűjtőköri szabályzat


 

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola oktatási és kutatási igénye szükségesség teszi a beszerzendő dokumentumok körének pontos meghatározását. A könyvtár állománya a leltárba vett és katalógusban feldolgozott dokumentumok összessége. A Könyvtár a beszerzett dokumentumokról egyedi nyilvántartást és kötelező statisztikai nyilvántartást vezet. A gyűjtőkör szempontjából könyvtári dokumentumnak minősül a Főiskola alapfeladatainak ellátásához szükséges minden tudományos, oktatási kiadvány, folyóirat, segédkönyv, audiovizuális és elektronikus dokumentum. A főgyűjtőkör tartalmazza a Főiskolán oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó irodalom teljességét, a mellékgyűjtőkör pedig kiegészítő jelleggel kapcsolódik azokhoz.

 

1.A Könyvtár állománya, gyűjtőköre

1.1         A Könyvtár gyűjtőkörét jellege, alapfeladata (felsőoktatási és teológiai szakkönyvtár) és működési területe határozza meg.

1.2         A gyűjtőkör tartalmi szempontjai:

1.2.1        Főgyűjtőkör

-          teológiai tudományos művek: a teológiai felsőoktatáshoz, képzéshez szükséges tudományos igényű szakkönyvek, az alábbi szakterületek irdodalma: filozófia, keresztény bölcselet, biblikum, erkölcsteológia, kateketika, liturgika, hitoktatás, egyháztörténelem, egyetemes és magyar egyháztörténet, szerzetesrendek története, szentek élete, egyházatyák élete és művei

-          lelkipásztori irodalom

-          lelki olvasmányok

-          katolikus szépirodalom

-          egyéb vallások irodalma

1.2.2        Mellékgyűjtőkör

-          a világképet alakító és fejlesztő tudományos művek

-          történelmi, egyháztörténelmi munkák

-          társadalomtudományok szakirodalma

-          kézikönyvek, szótárak, segédkönyvek

-          -általános tájékozódást segítő dokumentumok

 

 

1.3         A Könyvtár a főgyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat lehetősége szerint a teljesség igényével gyűjti. A teológiai felsőoktatáshoz szükséges idegen nyelvű irodalmat és a  mellékgyűjtőkörbe tartozó dokumentumokat válogatva gyűjti.

 

1.4         A gyűjtőkör a dokumentumok típusa szerint

1.4.1             Írásos dokumentumok: könyv, periodika, évkönyvek.  A műfaj szempontjából: tudományos szintézisek, összefoglaló munkák, egyházi szépirodalom, monográfiák, tanulmányok, tankönyvek.

1.4.2             Elektronikus dokumentumok: elektronikus hordozókon megjelent tudományos igényű vagy kézikönyv, segédlet jellegű  munkák.

1.5                                     A Könyvtár állománya egységes gyűjtemény. Rendjét a szakrend, azon belül a szerzői betűrend határozza meg. A könyvtár különgyűjteménye a numerusrendben tárolt régi könyves állomány (muzeális dokumentumok), melyet külön kezel és dolgoz fel.

1.6         A Könyvtár állományát hagyatékok (az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez köthető egyházi személyek könyvhagyatéka), vásárlás és ajándékozás útján is gyarapítja.

 

2. Gyűjtőköri korlátozás

A Könyvtár nem gyűjti a fő- és mellékgyűjtőkörben megjelölt dokumentumok összességén kívül eső irodalmat, a formailag ezekben a kategóriákban meg nem jelölt nyomtatványokat (aprónyomtatvány, plakát stb.). A Könyvtár az általa gyűjtött dokumentumokat nem duplikálja, kivéve a főiskolai oktatást segítő indokolt eseteket, ez esetekben is maximálisan két példányig.

3. Egyéb rendelkezések

A Könyvtár gyűjtőkörét módosíthatja a Főiskola képzési szükségleteinek megfelelően.

A könyvtári állomány gyarapításához a szükséges pénzügyi fedezetet a Főiskola –mint fenntartó- költségvetésben biztosítja.

Az állomány gyarapítására , különös tekintettel a Főiskolán tanított tárgyak szakirodalmi igényéhez kapcsolódó beszerzésekre a Főiskola tanári karából megbízott oktató tesz javaslatot.

A gyarapítási irányelvek meghatározásáért és a szakszerű gyarapításért a könyvtárvezető felelős.