Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Szervezeti és Működési Szabályzat


                                                                                

                                                               

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ESZTERGOMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

 

KÖNYVTÁRÁNAK

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                2008.

 

 

 

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárának

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény; a 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról; a 64/1999. (IV. 28.) sz. kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről; a 7/1997. (II. 13.) MKM rendelet, az 1/2000. (I. 14.) sz. NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról, ill. az ezt módosító 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet, továbbá a 204/1984. MM. sz. Útmutató a felsőoktatási könyvtárak működtetéséhez című rendelkezésekkel, valamint az Esztergomi Hittudományi Főiskola Alapító okiratával összhangban  készült.

I. rész

 

1. §.

                                                   Általános rendelkezések  

 

 

 1. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata a Könyvtár alapokmánya, mely meghatározza felügyeletét, fenntartását, feladatait, szervezetét, ügyrendjét, használatát.

 

 1. A Könyvtár neve: Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára.

(Továbbiakban: Könyvtár.)

A Könyvtár neve angolul:  Library of the Theological College of Esztergom

                           

 

 1. Székhelye: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.

 

 1. Pecsétje köralakú: Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára *1566* Pietati et scientiis körirattal, közepén a főiskola címerével.

 

 1. Típusa: felsőoktatási szakkönyvtár

 

 1. A Könyvtár szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó, nyilvános tudományos közgyűjtemény. Gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, részt vesz az országos könyvtári és információpolitika alakításában, együttműködik más könyvtárakkal a hazai könyvtári és információ-ellátás rendszerszerű működtetésében.

 

Alapvető feladatának tekinti az oktatás és a tudományos kutatás szolgálatát, a hagyományok megőrzését és a korszerű lehetőségek integrálását. A gyűjtemény gondozásával és a kutatás rendelkezésére bocsátásával részt vesz a magyar kulturális örökség őrzésében, ápolásában és gondozásában.

 

 

 

 

 

2. §

A könyvtár fenntartása, felügyelete, közvetett irányítása

 

 1. A Könyvtár fenntartója: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola.

(Továbbiakban: Főiskola.)

Székhelye: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.

 

 • A fenntartó biztosítja a Könyvtár működésének feltételeit, a könyvtári dolgozók szakmai továbbképzését.
 • A Könyvtár irányítása és közvetlen felügyelete, a munkáltatói jog gyakorlása, a Könyvtár munkatervének és beszámolójának jóváhagyása a Főiskola rektorának, valamint a főiskola nagykancellárjának (a főegyházmegye mindenkori megyéspüspöke) feladat- és hatáskörébe tartozik.

 

 

 1. §

A Könyvtár jogállása

 

A Könyvtár a Főiskola szervezetén belül önálló szervezeti egységként működik.

 

II. rész

 

 1. §

A Könyvtár működési feltételei

 

 1. A főiskolai könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási tevékenység végzéséhez

szükséges feltételeket a Könyvtár fenntartója biztosítja. Ezek pénzügyi fedezetét – a könyvtárigazgató javaslata alapján – a gazdasági vezető előterjesztésére a Főiskola költségvetésén belül biztosítják.

 

 1. A Könyvtár működési feltételei:

 

 • A Könyvtár üzemszerű működtetését és a dokumentumbázis gyarapítását szolgáló, a Főiskola költségvetésében meghatározott összeg.
 • A könyvtári tájékoztatást nyújtó, az állomány gyarapításával, feltárásával, használatba vételével kapcsolatos teendőket elvégző, szakmailag képzett, megfelelő létszámú személyzet.
 • a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés, korszerű felszerelések, gépek és egyéb szakmai eszközök az érvényben lévő irányelveknek megfelelően.

A könyvtár dolgozóinak szakmai képzésben, továbbképzésben, szervezett oktatásban, valamint tapasztalatcseréken való részvételének biztosítása.

 (A Főiskola biztosítja a Könyvtár szakemberei számára a NKÖM 1/2000. sz., ill. az ezt módosító 25/2007. (IV. 24.) OKM rendeletében foglaltak szerint a kötelező szakmai továbbképzéshez szükséges feltételeket.)

 

 

 1. §

A Könyvtár vezetése

 

A Könyvtár munkáját a könyvtárigazgató irányítja, akit a rektor határozatlan időre nevez ki.

 

A könyvtárigazgató feladata a Könyvtárban folyó szakmai, gazdasági és személyzeti munka vezetése, irányítása; kapcsolattartás a Főiskola szervezeti egységeinek vezetőivel, a könyvtár belső és külső képviselete.

 

 • A mindenkori érvényes jogszabályok, rendelkezések alapján irányítja és ellenőrzi a Könyvtár rendeltetésszerű működését.
 • A Főiskola fejlesztésével összhangban összeállítja a Könyvtár fejlesztési terveit, jelentéseit.
 • Végrehajtatja, elvégezteti a Könyvtár tevékenységi körébe tartozó feladatokat.
 • Szükség szerint elkészíti könyvtári szabályzatok módosítását. Gondoskodik a szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartásáról.
 • Biztosítja a Könyvtár gazdálkodásának rendjét, a könyvtári vagyon megőrzését, a Könyvtár rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretek rendeltetésszerű felhasználását a mindenkor érvényes jogszabályok és szabályzatok szerint.
 • Pályázatok írásával gyarapítja a Könyvtár állományának és tárgyi eszközeinek bővítéséhez szükséges pénzkeretet.
 • Elkészíti a Könyvtár munkatársainak munkaköri leírását.
 • Javaslatot tesz a Könyvtár dolgozóinak személyi kérdéseiben a rektornak, illetve ezekben a kérdésekben véleményt nyilvánít.
 • Kapcsolatot tart a Főiskola szervezeti egységeivel. Törekszik a Főiskolán folyó képzés szakirodalmi igényeinek maradéktalan kielégítésére.
 • Az NKÖM 1/2000. sz. rendelete értelmében a könyvtáros szakemberek kötelező szervezett képzése érdekében – hétéves továbbképzési időszakonként – tervet készít és felügyeli a tervben szereplő feladatok teljesítését.
 • Ellátja, illetve biztosítja a Könyvtár képviseletét: meghívottként részt vesz a Tanári Konferencia ülésein.
 • Ha a Könyvtár tevékenységében, feladatainak ellátásában, működési feltételeiben problémák adódnak, vagy ha a Könyvtár rendeltetésszerű működését egyéb feladatok akadályozzák, a könyvtárigazgató köteles azt haladéktalanul jelezni a rektornak.
 • A Könyvtárigazgató munkáját a könyvtár munkatársai (főkönyvtáros és segédkönyvtáros) segítik

 

III. rész

 

 1. §

A könyvtár feladata

 

 

 1. A Főiskola Könyvtára nyilvános könyvtár. Elsődleges feladata a Főiskola minden oktatójának, kutatójának, hallgatójának és dolgozójának a teljes adatállományból megfelelő szintű szolgáltatások nyújtása, a Főiskolán folyó oktató-nevelő munka és hitéleti képzés segítése.

 

 1. A Főiskola mindenkori oktatási és kutatási tevékenységének, feladatainak ismeretében, a szervezeti egységek igényeinek figyelembevételével a Könyvtár:

 

 • Tervszerűen és folyamatosan gyűjti, feltárja, megőrzi, továbbá olvasótermi használat, kölcsönzés és egyéb tevékenység útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a főiskola jellegének megfelelő hazai és külföldi szakirodalmat nyomtatott és elektronikus formában.
 • Szóban és írásban szakirodalmi tájékoztató munkát végez, illetve közvetíti más könyvtárak, tájékoztatási intézmények szolgáltatásait.
 • Gyűjti, megőrzi és nyilvántartja a főiskola történeti értékű dokumentumait, biztosítja a gyűjtemény használatát.
 • Gyűjti, megőrzi és feltárja a Főiskola hallgatóinak szakdolgozatait.
 • Az olvasókat megismerteti a Könyvtár által nyújtott szakirodalmi tájékoztatási lehetőségekkel, és folyamatosan gondoskodik az újdonságok bemutatásáról.
 • Az állomány nyilvántartásával, védelmével, ellenőrzésével kapcsolatosan betartja az érvényes rendeleteket, szabályokat.
 • Kapcsolatot tart a főiskola vezetésével, a szenátusként működő Tanári Konferenciával
 • Könyvtári eszközökkel részt vesz a Főiskola közművelődési munkájában, együttműködve mindazokkal a szervezeti egységekkel, amelyek ezt a munkát végzik.
 • Együttműködik a hazai könyvtári rendszeren belül más könyvtárakkal és ennek keretében, kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat vesz igénybe, illetőleg szolgáltatásokat nyújt pl.: könyvtárközi kölcsönzés, közös adatbázisok használata stb.
 • Kidolgozza és betartja a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat (Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata )
 • Kapcsolatot tart más szakmai szervezetekkel (A Könyvtár tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesületének)

 

A Könyvtár a jelen szabályzatban rögzített feladatokon túl egyéb feladatokkal csak a főiskolai rektorának hozzájárulásával bízható meg. Az esetleges új feladatok a könyvtár rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatják.

 

 

 

 

 1. §

A könyvtár gazdálkodása

 

 1. A Könyvtár a Főiskola egységes irányítású, önálló központi szervezeti egysége, de nem önálló gazdálkodási egység.

 

 1. A Főiskola Könyvtárának fenntartása és működtetése a Főiskola hatáskörébe tartozik.

 

 

 • A Könyvtár feladatkörének ellátásához szükséges pénzügyi keretet a Főiskola éves költségvetésében tervezi meg.
 • A finanszírozás forrásai a Főiskolai költségvetés, a pályázatokon elnyert támogatási keret.

 

 

IV. rész

 

8. §

A könyvtár ügyrendje

 

 1. A Könyvtár köteles állományát pénzügyi és statisztikai szempontból naprakészen nyilvántartani. Köteles állományát megfelelő raktári rendben tárolni és megőrzéséről az érvényes jogszabályok figyelembevételével gondoskodni.

 

 1. Az állomány nyilvántartása magában foglalja a leltári nyilvántartások vezetését, az időleges megőrzésre beszerzett dokumentumok körével és ezek könyvtári kezelésével kapcsolatos teendőket, feladatokat.

 

 1. A Könyvtár jogilag hitelesített letéti szerződés alapján az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet könyveit tartós letétként külön nyilvántartás alapján kezeli.

 

 1. A Könyvtár állományáról számítógépes katalógus készül.

 

 1. A Könyvtár nyilvántartást vezet a könyvtárhasználókról, a kölcsönzésekről, a könyvtárhasználati szokásokról.

 

 1. A Könyvtár gazdasági és munkaügyi nyilvántartását, a levelek iktatását a Főiskola megfelelő szervezeti egységei végzik.

 

 1. §.

A könyvár használata

 

 1. A Könyvtár szolgáltatásait nyitvatartási idejében a Főiskola minden hallgatója, oktatója igénybe veheti, a Főiskola dolgozói és a külső érdeklődők a kölcsönzés kivételével minden szolgáltatást igénybe vehetnek.

 

 1. A Könyvtár az állományát tájékoztató- és olvasószolgálat útján bocsátja a felhasználók rendelkezésére.

 

 1. A Könyvtár alapszolgáltatásai a következők:
 • Tájékoztatás a saját és külső adatbázisokból
 • Helyben olvasás
 • Kölcsönzés az állomány meghatározott részéből

 

 1. A Könyvtár kiegészítő szolgáltatásai
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Másolatszolgáltatás
 • Témafigyelés
 • Irodalomkutatás

 

 

 A Könyvtár anyagi lehetőségeihez mérten számítógépek és egyéb eszközök biztosításával egyéb szolgáltatást is kialakíthat.

 

 1. A Könyvtár szolgáltatásait, igénybevételének módját az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata tartalmazza.

 

 1. A Könyvtár köteles gondoskodni arról, hogy szolgáltatásait, könyvtárhasználati szabályait a szolgáltatásokat igénybevevők megismerhessék.

 

V. rész

 

10. §

Záró rendelkezések

 

 

1.  Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata a mellékletekkel együtt érvényes.

      Jelen szabályzat mellékletei:

 1. sz. melléklet: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárának          Könyvtárhasználati  Szabályzata
 2. sz. melléklet: Nyitva tartás

 

A hatálybalépés napja: 2008. január 1.

 

 

Esztergom, 2008. január 1.

 

 

Dr. Székely János

rektor

 

 

 1. sz. melléklet

 

AZ ESZTERGOMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

 

 

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára nyilvános könyvtár, minden szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe.

 

 

 1. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára (továbbiakban Könyvtár)

 

 • A Főiskola szervezetén belül önálló központi szervezeti egységként működik.
 • A szolgáltatás jellegét tekintve nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár.
 • Alapvető feladata a főiskolai oktatás, továbbképzés és kutatás információszükségleteinek biztosítása (gyűjtés, feltárás, megőrzés, szolgáltatás).
 • Működési jellegéből következően igénybe veszi, illetve közvetíti más könyvtárak és információs központok szolgáltatásait.
 • A fenti feladatok megoldása érdekében gyűjti:

 

 • A Főiskola szakmai profiljának, tevékenységi körének megfelelően az alábbi szakterületek irodalmát.
   • Általános művek; a tudományok általában
   • Filozófia, pszichológia
   • Vallástudomány, teológia
   • Társadalomtudományok
    • Szociológia
    • Neveléstudomány

                        A teológia területén gyűjti az alapvető könyv- és folyóirat-irodalmat, enciklopédikus jellegű kiadványokat, kézikönyveket, forráskiadványokat. Válogatva gyűjti a teológia külföldi irodalmát. Gyűjti a teológia tárgyköréből a régi és ritka kiadványokat, kéziratokat.

 

 1. A könyvtár használatának rendje

 

A könyvtári szolgáltatások teljes köre – a kölcsönzés kivételével - hozzáférhető valamennyi beiratkozott könyvtári tag számára

 

2.1. Beiratkozás

 

 • A könyvtárba beiratkozhat minden, 18. életévét betöltött személy, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik.
 • A könyvtárhasználó felelős minden kikölcsönzött  dokumentumért.
 • A beiratkozás csak személyesen történhet. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni azok védelméről.
 • A beiratkozás alkalmával az olvasó megismerkedik a Könyvtárhasználati Szabályzattal, és aláírásával tanúsítja a szabályzatban foglaltak tudomásul vételét, egyben kötelezettséget vállal az általa igénybe vett könyvtári értékek megóvására, rendeltetésüknek megfelelő használatára.

 

 

 

2.3. A könyvtár nyitvatartási rendje

 

 • A nyitva tartás általános rendje igazodik a Főiskola működési periódusához.
 • A könyvtár  a nyári szünetben a Főiskola működéséhez igazodva zárva tart.
 • A Könyvtár nyitva tartási rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

2.4 Kölcsönzés

 

 • Kölcsönözni csak személyesen lehet. A kölcsönzés a Főiskola hallgatói és oktatói számára lehetséges.
 • A könyvtári dokumentumok a következő csoportokba vannak sorolva

- Kölcsönözhető

- Helyben használható

 

 • Az érvényes beiratkozással rendelkező olvasók számára az egyidejűleg kikölcsönzött könyvek száma 5 db.
 • A könyvtár előjegyzést vesz fel azokra a dokumentumokra, amelyek kölcsönzés alatt vannak.
 • Aki a kölcsönzési határidőt nem tartja be tartozásainak rendezéséig kölcsönzési jogát is elveszti.
 • A kölcsönzési határidő meghosszabbítása történhet személyesen, telefonon, e-mail segítségével. Amennyiben a meghosszabbítani kívánt műre előjegyzés van, hosszabbítás nem kérhető.
 • A lejárt kölcsönzési határidőről a könyvtár az olvasót írásban  is figyelmezteti. Az első figyelmeztetés a lejárat után a 14. napon,

- a második figyelmeztetés a lejárat utáni 21. napon

- a harmadik figyelmeztetés a lejárat utáni 28. napon történik

- ha a harmadik felhívás is eredménytelen, a könyvtár bírósági úton érvényesíti követelését

 • Helyben használatra kijelölt, nem kölcsönözhető dokumentumféleségek:

  -folyóiratok

  -kézikönyvek

  -egypéldányos művek

- régi könyves állomány

-jegyzetek, tankönyvek, tansegédletek megjelölt példányai,

-különgyűjtemény könyvei

-hang-, képanyagok, mágneses adathordozók megjelölt példányai,

-szakdolgozatok, doktori dolgozatok – nem is másolhatók

 • A dokumentumok kölcsönzési ideje egy hét, mely további egy hétre meghosszabbítható. Különleges esetben, rektori engedéllyel egy félvére szóló tartós kölcsönzés is lehetséges.

 

2.5. Az olvasótermek használata

                         - Az olvasóterembe ételt, italt, bekapcsolt mobiltelefont bevinni tilos.

       - Az olvasótermi állomány elhelyezése szakrend szerint rendszerezve                               történik.

       -A folyóiratok és hírlapok cím szerinti betűrendben kerülnek a polcokra.

      - Az olvasótermekben elérhető szolgáltatások, számítógépek                                             használatához a könyvtárosok adnak segítséget és útbaigazítást.

 

2.6. Vagyonvédelmi előírások

 

 • A könyvtárlátogató felsőkabátját, táskáját a könyvtári folyosón lévő csomagmegőrző szekrényekben köteles elhelyezni, azokat nem viheti be az olvasói terekbe. A csomagmegőrző szekrények kulcsát a könyvtárból nem szabad kivinni.
 • A Könyvtárból kivitt dokumentumokat távozáskor  külön felhívás nélkül be kell mutatni.
 • Az olvasóterembe behozott könyveket, jegyzeteket, folyóiratokat a könyvtárhasználó köteles az ügyeletes könyvtárosnak bemutatni.
 • A könyvtári dokumentumok elvesztése, szándékos vagy gondatlan megrongálása miatt az olvasót kártérítésre kell kötelezni.
 • A kártérítési kötelezettség mértékét a használhatatlanná vált dokumentum értéke határozza meg az alábbi irányelvek szerint:
  • § beszerezhető dokumentum esetén azonos művet, azonos kiadású művel kell pótolni
  • § a már antikváriumban sem beszerezhető fontos dokumentumok esetén a dokumentum teljes műszaki reprodukálási és kötési költsége megtérítendő.
  • § a könyvtár csak kivételes esetben fogad el az elveszett műért pénzbeli kártérítést. Ebben az esetben a dokumentum antikvár forgalmi becsértékét és a felmerült költségeket (köttetés, szerelés) kell megtéríteni.

 

2.6.1. Kizárás

 

 • Azt az olvasót, aki a könyvtárral szemben fennálló bármilyen tartozását nem rendezte, a tartozás rendezéséig a kölcsönzésből ideiglenesen kizártnak kell tekinteni.
 • Aki a Könyvtár dokumentum-állományát vagy bútorzatát, felszerelési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, azt gondatlanságból vagy szándékosan csonkítja, rongálja, vagy eltulajdonítja, a könyvtár igazgatójának jogában áll a Könyvtár használatától eltiltani.
 • Aki az olvasóterem csendjét, rendjét zavarja, az ott folyó munkát szándékosan akadályozza, a könyvtár munkatársaival nem megfelelően viselkedik, azt a könyvtárigazgató kizárhatja a könyvtári szolgáltatások használatából.

 

2.6.2. A könyvtár állományának védelme

 

a/ A hallgató elszámoltatása

 

 • A tanév végén kötelező a könyvtári tartozás rendezése.
 • A tanulmányaikat befejező hallgatók névjegyzéke alapján a Könyvtár a nem rendezett tartozásokat behajtja.
 • A tanulmányaikat év közben megszakító hallgatókról a könyvtár a tanulmányi osztálytól értesítést kap és az esetleges tartozásokat behajtja.

b/ Oktatók és dolgozók elszámolása

 

 • A Főiskola kötelékéből távozó oktatók és dolgozók kötelesek tartozásaikat rendezni.

 

 

7. Könyvtárközi kölcsönzés

 

 • A könyvtár kérhet és küldhet a könyvtárközi kölcsönzés keretében dokumentumokat.
 • A könyvtárközi kölcsönzés formanyomtatványon történik. Rendkívül fontosak az igényelt dokumentum pontos adatai.
 • A könyvtárközi kölcsönzés keretében kikölcsönzött dokumentumért az olvasó a tulajdonos intézmény szabályai szerint tartozik anyagi felelősséggel.
 • A főiskola hallgatói és dolgozói a könyvtárközi kölcsönzés során kölcsönzött dokumentumokat csak korlátozott idejű használatra vehetik igénybe. A kölcsönzés idejét a dokumentum visszaküldési határideje határozza meg.

 

2.8. Tájékoztatás

 

 • A könyvtár teljes körű megismeréséhez, a hagyományos és a számítógépes információkereséshez a könyvtárosok nyújtanak segítséget.
 • A mindenkori tájékoztató könyvtáros eligazít a katalógusok, bibliográfiák, kézikönyvek, referáló folyóiratok használatában, segít a szükséges irodalom kiválasztásában, a számítógépes adatbázisok működtetésében.
 • A Könyvtár speciális szolgáltatásai (témafigyelés, irodalomkutatás, online adatbázis lekérdezést, stb.) külön kérhetők.
 • Az olvasószolgálat dolgozói a könyvtár használóinak szóban útbaigazítást nyújtanak.

 

2.9. Reprográfiai szolgáltatások

 

 • A Könyvtár állományában levő, ill. az olvasótermi számítógépekről elérhető dokumentumokról – a copyright jogok figyelembevételével – a könyvtári nyomtató-másológéppel a könyvtárhasználó saját kódjával másolatot készíthet.

 

 

 1. Elektronikus adatbázisok és a számítógépes hálózatok használata

 

 • A számítógépes hálózatok (külső, belső) a könyvtár gépein elérhetők.
 • A számítógépek elsősorban a könyvtári adatbázisban való keresésre, információszerzésre, a dolgozatok, előadások elkészítésére szolgálnak.
 • Zenét hallgatni – fülhallgatóval – csak olyan hangerővel szabad, ami a többi könyvtárhasználó munkáját, nyugalmát, nem zavarja.
 • A gépekbe csak vírusellenőrzésen átesett pendrive-ot, floppyt szabad elhelyezni.
 • Ha a technikai eszközök működtetése során a használó rendellenességet észlel, azonnal jeleznie kell a könyvtárosnak.
 • A kezelésből adódó meghibásodásért az olvasó vállal felelősséget, és a kártérítés megfizetése mellett a könyvtár más szolgáltatásaiból is kizárható.

 

 

 

 1. 4.      Zárórendelkezés

 

Jelen szabályzat a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. mellékletét képezi, azzal együtt hatályos.

 

Esztergom, 2008. január 1.

 

 

 

 

Dr. Székely János

rektor